Welkom bij Little Tulip

Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten,geleverd door "Little tulip",tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

2.Alle prijzen worden aangegeven in Euro, inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Overeenkomst

1.Alle aanbiedingen van "Little Tulip" zijn vrijblijvend en "Little Tulip" behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van(wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.De afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per email wordt overeengekomen.

3.Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door "Little Tulip". "Little Tulip" is gerechtigd bestellingen te weigeren danwel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden,tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet word geaccepteerd, deelt "Little Tulip" dit mee (binnen drie) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

4.Eventuele aanvullingen en wijzigingen aan de order kunnen kosteloos doorgevoerd worden, mits de wijziging door "Little Tulip" schriftelijk is bevestigd en de order nog niet is verwerkt. Indien dit niet het geval is, behoudt "Little Tulip" zich het recht voor aanvullingen en wijzigingen te weigeren danwel extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 3.Verzendkosten

1."Little tulip" hanteert een gratis tarief voor administratie, verpakking en verzendkosten voor bestellingen vanaf € 50,- binnen Nederland. Voor verzending naar het buitenland worden per land de geldende post tarieven van PostNL gehanteerd.

Artikel 4. Levering

1a."Little Tulip" streeft ernaar om bestellingen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling bij PostNL of DHL ter bezorging aan te bieden. Hiertoe is "Little Tulip" echter niet verplicht. PostNL en DHL garandeert dat 98% van haar bestellingen binnen 24 uur word bezorgd, mits het afleveringsadres binnen Nederland is."Little Tulip" kan voor deze garantie echter niet verantwoordelijk worden gehouden.

1b. De levertijd zoals genoemd in 1a geldt niet voor muurstickers met eigen naam. De levertijd voor deze gepersonaliseerde producten is 8 tot 10 weken en kunnen niet worden geruild.

2. "Little Tulip" is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan uw zijde of derden tenzij word aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van "Little Tulip".

3.De uiterste leveringstermijn is 21 werkdagen na ontvangst van de betaling van het op de orderbevestiging vermelde totaalbedrag, behalve voor zover de vertraging niet aan "Little Tulip" kan worden toegerekend.Bij bestelling van door "Little Tulip" te leveren goederen dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Overschijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet danwel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. "Little Tulip" zal in dat geval voor terugbetaling binnen 14 dagen zorgdragen.

5.Indien levering van een besteld produkt onmogelijk blijkt te zijn, zal "Little Tulip" zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel word geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van "Little Tulip"

6.Afwijkingen in kleur-,type-,tekst-en/of prijswijzigingen worden voorbehouden. Deze afwijkingen zijn inherent aan de werkwijze van "Little Tulip" en kunnen niet te alle tijden voorkomen. Bij grote afwijkingen in model, kleur en prijs word u vooraf ingelicht. U heeft dan de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden.

7.De "Little Tulip" is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van brievenbuspost door PostNL.

Artikel 5. Afkoelingsperiode

1.Nadat de klant het door hem/haar bestelde produkt heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven werkdagen na ontvangst van dit produkt, de onderliggende overeenkomst met "Little Tulip" te ontbinden.

2.Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk(via email of brief) aan "Little Tulip" te melden. De klant dient het produkt -na overleg met "Little Tulip" - te sturen naar een door "Little Tulip" vastgesteld retouradres.

Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking en met alle bijbehorende documenten. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen;het openen van de verpakking betekent dat u het produkt/de produkten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

3.Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met "Little Tulip"ingevolge artikel 5.1 en 5.2 van deze koopwaarde heeft herroepen, zal "Little Tulip" deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat "Little Tulip" het door de klant geretourneerde produkt heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen."Little Tulip" behoudt het recht om geretourneerde produkten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het produkt reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant(anders dan die van "Little Tulip" of de leverancier van het produkt) is beschadigd.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 6b - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

  1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

  2. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

  3. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

  4. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

   1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 6c - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 6d - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

  1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

  2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

  3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

  5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

  6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

  7. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

  8. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

  9. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

  10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

  11. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

  12. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 8. Prijzen en betalingen

1.De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in Euro's, incusief BTW, tenzij anders vermeld.Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

2."Little Tulip" kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-,zet-of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.Na ontvangst van de orderbevestiging dient u het totaalbedrag van de bestelling via de aangeboden betaalwijzes op de shop te voldoen, ovv van uw ordernummer. Het niet vermelden van het ordernummer kan vertraging in de levering betekenen. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van "Little Tulip".

4. Betaling dient in ieder geval te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) werkdagen indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen 14 werkdagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.

5.Indien u met enige betaling in gebreke bent, is "Little Tulip" gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, danwel te ontbinden. Alle artikelen blijven eigendom van “Little Tulip” totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

6. Facturen worden toegezonden ter vooruitbetaling na de bevestiging van de order.

7. Wanneer een door u gekocht artikel op een later tijdstip met korting op onze site wordt aangeboden heeft de klant geen recht op evt. restitutie van het verschil in prijs.

Artikel 9. Garantiebepalingen

1. "Little Tulip" garandeert de kwaliteit van elk geleverd artikel en staat in voor een goede services.

2.Er wordt van de koper verwacht de bestelling binnen de 24 uren na levering te controleren en eventuele gebreken mede te delen per mail. In overleg met "Little Tulip" zal er gekeken worden naar een passende oplossing.

3.Ieder recht op garantie vervalt indien: zonder toestemming van "Little Tulip" wijzigingen aan de geleverde artikelen zijn aangebracht, er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van het geleverde artikel.

Artikel 10. Copyright/Auteursrechten

Op alle afbeeldingen en teksten op de site "Little Tulip" berusten auteursrechten. Overname in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

© Little Tulip inhome fashion